0512 54 50 42
Onderwijs

Onderwijs

Ons onderwijs

Vanuit de identiteit en het klimaat willen wij het onderwijs invulling gaan geven. Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat de kinderen na ieder cursusjaar naar een volgende groep gaan. We werken veel met methodemateriaal. Deze methodes geven een duidelijke opbouw en structuur welke voor kinderen enorm belangrijk is. Voor kinderen met leermoeilijkheden is er aangepaste leerstof. Voor kinderen die meer aankunnen is er verrijkingsstof. De groep blijft dus met de basisleerstof bij elkaar, de kinderen ontwikkelen zich in de breedte. Ze werken dus niet vooruit in de methode.

In de praktijk betekent dit dat deze kinderen in de groepen 1 en 2 uitdagende materialen krijgen aangeboden. In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met extra leerstof vanuit de methode en met het zogenaamde “Levelwerk”. Vaak hoeven deze kinderen niet alle opdrachten te maken (compacten) omdat ze deze stof al beheersen kunnen ze snel aan de slag met extra en moeilijker werk. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen werken we met het leerlingvolgsysteem. Indien nodig krijgen de kinderen individuele hulp binnen of buiten de groep. Op deze manier krijgt ieder kind waar het recht op heeft. Dit kan ook betekenen dat na overleg met ouders wordt besloten om een kind een bepaalde groep over te laten doen of te versnellen.

Naast de leeractiviteiten is het voor het team belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in de omgang met elkaar. In onze individualistische maatschappij is het voor ons belangrijk om juist op een christelijke school te leren hoe we samen en met elkaar kunnen werken aan een goede sociale samenleving. Niet alleen het leren is belangrijk, ook de manier waarop geleerd wordt en hoe we omgaan met elkaar.

Onderwijs
Leerlingenzorg

We vinden het van belang dat de kinderen die bij ons op school les krijgen, goed te volgen zijn in hun ontwikkeling. Door samen te werken met de peuterspeelzalen krijgen wij vroegtijdig gegevens van ontwikkelingen van de kinderen. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn van de peuterschool naar de basisschool. Observatie van kinderen is daarbij een belangrijk instrument. Door goed te kijken kun je over kinderen al veel te weten komen. Bepaalde gegevens kan men ook krijgen door kinderen te toetsen. In dit schooljaar krijgen we wederom gemeentelijke subsidie om een deel van het programma, met name tutoring uit te voeren.

Lees verder
Onderwijs
Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Meer informatie kunt u vinden op www.kanjertraining.nl

Lees verder
Onderwijs
Levelwerk

In elke groep zijn ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. We noemen deze kinderen soms hoog- of meer begaafd, in andere gevallen spreken we van slimme kinderen. Deze groep kinderen vraagt binnen de groep ook om extra zorg en aandacht. Op onze school hebben we beleid ontwikkeld voor de aanpak van intelligente en begaafde kinderen. We willen hen onderwijsinhoudelijk en in pedagogisch/didactisch opzicht een passend en gestructureerd onderwijsaanbod geven.

Lees verder
Onderwijs
100%
min
31%
Coöperatief leren

Op de Spreng werken wij met de methode Coöperatief Leren. Coöperatief leren is een methode die gericht is op samenwerken. De klas wordt ingedeeld in kleine groepen leerlingen, in deze coöperatieve leergroepen moeten zij met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aanvullen.

Lees verder
Onderwijs
Burgerschap

Burgerschap is geen vak apart, maar een manier van omgaan met de kinderen en lesgeven. Kinderen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. We willen kinderen het belang van democratie, participatie en identiteit in onze samenleving leren. Juist nu er zoveel culturen en religies in Nederland zijn is het van belang dat kinderen al vroeg leren hun verantwoordelijkheid in deze democratische samenleving te nemen.

Lees verder
Onderwijs
ICT

We leven samen in een digitaal tijdperk. Computers, smartphones en i-Pads of andere tablets zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Meer nog dan anders groeien kinderen op met deze apparaten en het omgaan ermee gaat hen redelijk gemakkelijk af.

Lees verder