0512 54 50 42
Contact kinderen, ouders en school

Contact kinderen, ouders en school

Contact kinderen, ouders en school

Contact ouders en school

Ouderbetrokkenheid
Als schoolcommissie, MR en team vinden wij de betrokkenheid van de ouders enorm belangrijk. Dat hebben wij als ouders in onderstaande zin kernachtig verwoord:

Wij willen samen onze talenten als ouders op positieve wijze inzetten. Door onze betrokkenheid dragen we bij aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen.

Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Naast informeren willen we u als ouder(s) verzorgers ook betrekken bij het leerproces van uw kinderen. In september houden we daarom startgesprekken met ouders en kinderen. Bij deze startgesprekken spreken we naar elkaar uit wat we verwachten van het nieuwe schooljaar. Dit jaar gaan we ook onderzoeken of we ons administratiesysteem kunnen openzetten zodat u als ouders altijd op de hoogte bent van de resultaten van u kind(eren).

Van informeren, betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces en uw feedback hierop willen we het onderwijs aan onze school op een hoger plan tillen. Ouderhulp Graag doen we een beroep op u voor zaken als:
• Begeleiding excursies
• Lezen
• Creatieve lessen
• Begeleiden sportactiviteiten
• Organiseren van bijzondere evenementen enz. enz.

U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een aanmeldingsformulier.

Informatieavond (algemeen)
Eens per jaar organiseert de school een algemene ouderavond. Op deze avond worden eventueel nieuwe leden van de MR voorgesteld. Naast een formeel gedeelte wordt ook vaak een onderwerp aan de orde gesteld die betrekking heeft op het onderwijs. Het laatste deel van deze ouderavond heeft een meer informeel karakter. Het kan door het personeel worden georganiseerd of door externen van buiten de school.

Ouderbezoeken of spreekuur
Met de ouders van de (nieuwe) kinderen van groep 1 zijn bij de aanmelding al gesprekken gevoerd, thuis of op school.

Groepen 1 t/m 8:
Het eerste officiële oudercontact vindt plaats in de maand september. U wordt uitgenodigd voor een startgesprek van een kwartier met de leerkracht(en). Het startgesprek is een geschikt moment om wederzijdse verwachtingen tussen u als ouder, uw kind, school en leerkracht uit te spreken.

Spreekuren en spreekuur weken
Naast bovengenoemd spreekuur in november is er een spreekuur in de maand februari n.a.v. het eerste rapport. In de jaarplanning zijn, over het jaar verspreid, spreekuurweken ingepland. Deze worden zo gepland, dat er samen met de spreekavonden eens in de acht weken een moment is waarop ouders met de leerkrachten kunnen praten over de vorderingen van hun kind. Na het tweede rapport is weer een spreekuurweek gepland waarin u desgewenst een afspraak voor een gesprek kunt maken. Via de nieuwsbrief wordt u uitgenodigd om met behulp van een inschrijfformulier u op te geven voor een dergelijk overleg. Voor dit formulier kunt u terecht bij de groepsleerkracht.

Nieuwsbrieven
Naast deze gids wordt u via algemene nieuwsbrieven regelmatig over allerlei zaken en gebeurtenissen in en rond onze school geïnformeerd. Via Parro wordt u door de groepsleerkracht(en) op de hoogte gehouden van de eigen groep.