0512 54 50 42
Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg
100%
min
29%

Speciale zorg

1-zorgroute

Wij werken volgens de 1-zorgroute. Groepsleerkrachten werken binnen de klas met arrangementen. De leerlingen zijn per vak hierin onderverdeeld. De uitgangspunten zijn daarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis hiervan wordt een clustering in subgroepen gemaakt. Op deze manier kan er binnen de groep worden gedifferentieerd, zowel voor kinderen die meer aan kunnen als kinderen die minder aan kunnen.

De groepsleerkrachten maken twee keer per cursusjaar groepsoverzichten voor de verschillende vakken. Deze overzichten worden gemaakt aan de hand van toets gegevens, observaties en andere relevante informatie. Dit alles wordt in een groepsoverzicht samengebracht. Aan de hand van dit groepsoverzicht wordt een groepsplan gemaakt.
De kinderen worden in arrangementen onderverdeeld in verschillende niveaus. Er staat in welke kinderen het gewone groepsprogramma volgen, welke kinderen extra hulp nodig hebben en welke kinderen minder hulp nodig hebben. Ook staat erin welke oefenstof er in die periode aangeboden wordt en welke doelen er bereikt dienen te worden.

Vier keer per jaar wordt er door de IB’er met elke groepsleerkracht een groepsbespreking gehouden. Dit is om de stand van zaken kritisch onder de loep te nemen. De groepsplannen worden hierin besproken. Ook de verdere ontwikkeling en vorderingen van de groep als geheel wordt hier besproken. Wanneer er dieper ingegaan dient te worden op één kind specifiek dan wordt er bij een groepsbesprekingen een afspraak gemaakt voor individuele leerlingbespreking. Ook vindt er tweemaal per jaar een leerlingenbespreking op teamniveau plaats.

Wanneer de onderwijsbehoeften van kinderen erg afwijken van de groep, zal er een individueel handelingsplan gemaakt worden. Zij hebben vaak meer extra ondersteuning nodig of kunnen het gewone programma niet volgen en hebben een eigen leerlijn. In dit plan staat aangegeven waar de problemen liggen en welke specifieke hulp er wordt aangeboden. Meestal geeft de groepsleerkracht deze ondersteuning binnen de groep. Soms wordt de ondersteuning buiten de klas gegeven door b.v. de IB‘er

Verlengde periode

In de groepen 1 en 2 kan het voorkomen dat een kind zich minder snel ontwikkelt dan zijn leeftijdgenoten. In groep 3 gebeurt het soms dat het leesproces moeilijk op gang komt. In groep 4 kan het voorkomen dat een kind zich heel ongelukkig voelt als hij of zij een eigen leerweg moet volgen. Kortom er kunnen zich situaties voor doen waarvan we vinden dat het beter is dat een kind een jaar verlenging krijgt in de onderbouw.

Dit is vaak een heel lastige beslissing en de ouders worden hier uiteraard steeds bij betrokken. Is er sprake van een verlengde periode dan wordt dit tijdig met u besproken. De hele problematiek van de verlengde periode is in een notitie vastgelegd en deze wordt door het team gedragen. Hierin staat ook dat kinderen in de groepen 5 t/m 8 in principe niet meer in aanmerking komen voor een verlengde periode.

Versnellen
Ook komt het voor dat een kind de ontwikkeling van zijn leeftijdgenoten ver vooruit is. Een kind dat al – veel – meer kan dan de andere kinderen in de groep krijgt niet meer genoeg uitdaging en verveelt zich dan. Een dergelijk kind heeft ook begeleiding nodig. Eén van de mogelijkheden is dat er dan besloten wordt dat kind te laten versnellen. Het slaat dan een groep over. Heel belangrijk is daarbij om goed te letten op de sociaal- emotionele ontwikkeling van dat kind.
Een andere oplossing voor meer begaafde kinderen kan ook worden gezocht in het verbreden en verdiepen van de leerstof die in de eigen groep wordt aangeboden. Door op een dergelijke manier te handelen willen we zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen (zie wet op het Basisonderwijs).

Speciale zorg in verband met meer- en hoogbegaafdheid
In elke groep zijn ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. We noemen deze kinderen soms hoog\u0002of meer begaafd, in andere gevallen spreken we van slimme kinderen. Deze groep kinderen vraagt binnen de groep ook om extra zorg en aandacht. Op onze school hebben we beleid ontwikkeld voor de aanpak van intelligente en begaafde kinderen. We willen hen onderwijsinhoudelijk en in pedagogisch/didactisch opzicht een passend en gestructureerd onderwijsaanbod geven.

Dit betekent dat:

• De signalering en de diagnose zorgvuldig en transparant gebeurt door middel van screening en observatie door de groepsleerkrachten
• Voor deze kinderen een aangepaste leerlijn en een plan van aanpak wordt ontwikkeld
• Er sprake is van compacting en dat verrijking en verbreding wordt gezocht in aanvullende lespakketten die begaafde kinderen uitdaging bieden
• De houding van de groepsleerkracht met betrekking tot het pedagogisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van intelligente en begaafde kinderen
• De IB’er verantwoordelijk is voor het bewaken en borgen van al het handelen t.o.v. begaafdheid en begaafde kinderen.

Tijdens alle stappen die hierbij gezet worden is het de taak van de groepsleerkrachten om de ouders steeds te informeren. Op PCBO-niveau zijn plusklassen aanwezig voor de kinderen uit de groepen 3/ 4, 5/ 6 en 7/ 8. Een klas bestaat uit ongeveer 15 geselecteerde leerlingen die door de selectiecommissie aan de hand van vaste criteria zijn uitgekozen.

Logopedie
In het kader van de preventieve logopedie worden kinderen in groep 2 door de groepsleerkracht gescreend met behulp van een officiële kijkwijzer. Kinderen die hierbij opvallen worden telefonisch gemeld bij de logopedisten die werken op de school voor speciaal basisonderwijs (SBO Sjalom te Drachten) Zij geven, zo nodig na een screening op school, adviezen in de zin van: doorverwijzen naar logopedie of huisarts. Wij nemen dan contact op met de ouders.

Herfstkinderen: groep 1 en 2
Kinderen geboren tussen 1 oktober en 31 december (de zgn. herfstkinderen) stromen aan het einde van het schooljaar in principe door naar de volgende groep. Voor veel kinderen zal blijken dat ze in hun ontwikkeling zo ver zijn dat dit ook daadwerkelijk kan. Voor een aantal kinderen zal blijken dat hun ontwikkeling nog niet zover is. Zij kunnen beter nog een jaar in groep 1 of eventueel in groep 2 blijven. Voor de kinderen die dit aangaat, zal uiteraard aan het einde van het lopende schooljaar een beslissing moeten worden genomen. Om dit besluit te onderbouwen gebruiken we een aantal criteria die verband houden met de volgende vier ontwikkelingsgebieden:
• Sociaal-emotionele ontwikkeling/werkhouding
• Geletterdheid
• Gecijferdheid
• Visie van de groepsleerkracht

Kinderen die doorgaan naar een volgende groep moeten aan een groot aantal van de opgestelde criteria voldoen. Kinderen die niet of te weinig voldoen aan de criteria blijven nog een jaar in dezelfde groep. De school heeft hier beleid op gemaakt en een en ander uitgewerkt in een stappenplan en een schema doorstroming groep 1-2.
De leerkrachten van groep 1 en 2 nemen in de maand februari contact op met de betreffende ouders om zaken rond de ‘herfstkinderen’ uit te leggen. Na de toetsing in mei wordt in overleg met de ouders de definitieve beslissing genomen.