0512 54 50 42
Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining

“De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Meer informatie kunt u vinden op www.kanjertraining.nl

Kanjertraining
100%
min
47%

Belangrijke Kanjerthema’s

- Daders en slachtoffers
- Straatcultuur en cultuur van wederzijds respect
- Zelfbeheersing
- Respectvol gedrag
- “Nee” durven zeggen tegen “vrienden”
- Bewust besluiten niet mee te doen met narigheid;
- Ouders worden actief betrokken en daarmee de culturele achtergrond van het kind;
- Het inhoud geven aan de vijf Kanjerregels

De vijf Kanjerregels

  1. Wij vertrouwen elkaar
  2. Wij helpen elkaar
  3. Wij lachen elkaar niet uit
  4. Je speelt niet de baas
  5. Je doet niet zielig

Trainingsdoelen

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de groep goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Als de lessenreeks curatief wordt gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de kinderen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas.

Subdoelen zijn:

- Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep;
- Versterken van sociale vaardigheden bij de kinderen;
- Beheersing door de kinderen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten;
- Bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;
- Verantwoordelijkheid nemen;
- Bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek op een positieve manier willen ontwikkelen. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de ouders en leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.