0512 54 50 42

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van alle ouders en het personeel van onze school. Het is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid. Afhankelijk van het onderwerp kan de MR een adviserende of instemmende rol hebben.

Wat doet de MR?

Om ervoor te zorgen dat onze school goed functioneert, worden elke dag plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. In de MR worden alle belangrijke zaken met betrekking tot beleid dat leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat besproken. Belangrijke onderwerpen voor een MR zijn het schoolplan, de schoolfinanciën en de formatie van het komende schooljaar. Daarnaast heeft De Spreng een aantal schoolspecifieke aandachtspunten die regelmatig worden besproken tijdens de vergaderingen. U kunt hierbij denken aan:

 • Veiligheid rond de school
 • communicatie met ouders
 • Passend Onderwijs
 • tussentijdse evaluaties van het jaarplan
 • en afstemming met de oudercommissie

De MR vergadert 6 keer per jaar. De data hiervoor vindt u op de site. De vergaderingen vinden plaats in de docentenkamer van De Spreng en zijn voor alle teamleden en ouders vrij toegankelijk. De agenda en de notulen kunnen eveneens op de website worden ingezien.

Wie zitten er in de MR?

De MR van de Spreng bestaat uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. De zittingsduur van de MR-leden bedraagt 4 jaar.

De leden van de MR zijn:

 • Klaske de Haan, voorzitter (moeder van Ties en Lenthe)
 • Ymkje de Beer, secretaresse (leerkracht groep 3)
 • Marieke Benedictus (moeder van Ella en Kyra)
 • Nienke ten Wolde (moeder van Merel)
 • Marije de Moor (leerkracht groep 4)
 • Maureen Lukas (leerkracht groep 4)

PCBO Smallingerland (13 scholen) heeft op dezelfde wijze een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin onze school vertegenwoordigd wordt door Richard van Lunzen (vader van Lieuwe en Sytse). Binnen de GMR worden de onderwerpen besproken die voor alle PCBO scholen belangrijk zijn, zoals het personeelsbeleid, de begroting en het strategisch beleid voor de gehele organisatie.

Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR, en op PCBO niveau de GMR, genomen worden. Iedere ouder kan meehelpen om de school en onze vereniging nog beter te laten functioneren! Voor meer info: www.infowms.nl

Data MR vergaderingen 2020-2021

 • 15 september
 • 9 november
 • 18 januari
 • 16 maart
 • 17 mei

Meepraten?

Meepraten als ouder met PCBO de Spreng? Neem gerust even contact met ons op.